Noun phrase (ngữ danh từ)

1. Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun) Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, …  …

Read moreNoun phrase (ngữ danh từ)